Người phụ trách TRUONG NU KIEU MY
Cập nhật gần nhất 27/10/2022
Thời gian hoàn thành 45 phút
Thành viên 1
 • MY CASA SALES POLICY
  • MY CASA_CHÍNH SÁCH BỘ PHẬN KINH DOANH_27.10.2022
 • SALES CONSULTANT WORKING PROCESS
  • MY CASA_QUY TRÌNH NVBH_17.08.2022
 • MY CASA SOCIAL ACCOUNTS
  • TK MXH MY CASA_ SOCIAL MEDIA ACCOUNTS_20.04.2022.docx
 • SALES DAILY REPORT
  • DAILY SALES TEAM REPORT_NEWBEE