Người phụ trách TRUONG NU KIEU MY
Cập nhật gần nhất 12/04/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 10 phút
Thành viên 5
  • MY CASA SALES POLICY
    • 23.03.23_stock management consultant policy
  • SALES CONSULTANT WORKING PROCESS
    • MY CASA_QUY TRÌNH NVBH_17.08.2022
  • MY CASA SOCIAL ACCOUNTS
    • TK MXH MY CASA_ SOCIAL MEDIA ACCOUNTS_20.04.2022.docx
  • STANDARD FORMS
    • STANDARD FORMS FOR STOCK MANAGEMENT CONSULTANT TEAM-2
  • MY CASA ORIENTATION
    • 12.04.23 MYCASA Orientation_Eng